Niniejszym podaje się do wiadomości następujące informacje ogólne dotyczące regulaminu egzaminów TOLES:

REGULAMIN EGZAMINU TOLES

§1

[Postanowienia ogólne]
 1. Niniejszy regulamin egzaminu TOLES, zwany dalej „Regulaminem”, dotyczy egzaminu TOLES, którego organizatorem jest Global Legal English Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zwany dalej „GLE”.
 2. Egzamin odbywa się kilka razy w ciągu roku, w datach wyznaczonych przez GLE.
 3. Administratorem egzaminu w danej sesji jest Legal English Centre, zwany dalej „LEC”, który jednocześnie jest Autoryzowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym.

§2

[Zgłoszenia kandydatów i miejsce odbycia egzaminu]
 1. Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu, zapisują się na egzamin najpóźniej do 3 tygodni przed datą jego przeprowadzenia.
 2. Datą ostatecznej rejestracji na egzamin jest data podana przez LEC na stronie internetowej LEC: www.legalenglish.net.pl, zwanej dalej „Stroną internetową LEC”.
 3. LEC zgłasza kandydata na egzamin nie wcześniej niż po wpłynięciu opłaty egzaminacyjnej na konto bankowe LEC.
 4. Egzamin może odbyć się w siedzibie LEC w Poznaniu, przy ul. Dąbrowskiego 20/22a/5.
 5. Kandydat może też podejść do egzaminu z dowolnego miejsca, które wskaże w zgłoszeniu.
 6. Kandydat we własnym zakresie zapewnia sobie dostęp do komputera i stabilnego łącza z Internetem.
 7. Godzina egzaminu jest ustalana przez LEC.
 8. Egzamin jest przeprowadzany na platformie Synap administrowanej przed GLE.
 9. Po zgłoszeniu Kandydata GLE w kolejnych mailach przesłanych bezpośrednio do Kandydata podaje kroki w celu aktywowania konta użytkownika na platformie egzaminu.
 10. Kandydat jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymogów technicznych, które są podane przez GLE przed egzaminem.

§3

[Opłata za egzamin]
 1. Wysokość opłaty za egzamin jest podana na Stronie internetowej LEC.
 2. Opłaty za egzamin należy dokonać przelewem na konto LEC podane na Stronie internetowej LEC.
 3. Dokonanie opłaty za egzamin jest równoznaczne z zapisaniem się na egzamin i akceptacją Regulaminu.
 4. Przy dokonaniu wpłaty należy podać poziom egzaminu i dane kontaktowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu (opcjonalnie), adres e-mail, ewentualne dane do wystawienia faktury.

§4

[Rezygnacja z egzaminu przez kandydata, niestawiennictwo kandydata na egzaminie]
 1. W przypadku rezygnacji kandydata z egzaminu po dacie rejestracji, GLE nie zwraca opłaty egzaminacyjnej oraz nie przenosi jej na kolejną sesję.
 2. W przypadku, gdy kandydat nie stawi się na egzamin w wyniku zdarzeń losowych lub nagłych, GLE podejmuje w każdym wypadku indywidualnie decyzję co do opłaty już wniesionej i możliwości podejścia do egzaminu w kolejnej, najbliższej sesji. GLE może zażądać przedstawienia dowodu takiego zajścia (np. zwolnienia lekarskiego).

§5

[Wyniki egzaminu, certyfikat]
 1. Kandydat otrzymuje wynik egzaminu i certyfikat w terminie od 4 do 6 tygodni od daty egzaminu.
 2. Certyfikaty zostają przesłane przez GLE na adres siedziby LEC, następnie kandydat odbiera certyfikat osobiście lub po uzgodnieniu z LEC otrzymuje go pocztą.
 3. Certyfikat GLE ważny jest bezterminowo.
 4. Kandydat może podchodzić do egzaminu na tym samym poziomie ponownie, bez ograniczeń.

Data publikacji: 03.01.2022