Rejestracja na egzaminy TOLES

Legal English by Chojecka (LEC) jest autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym Global Legal English Ltd. przeprowadzającym egzaminy TOLES.

 

UWAGA: Od stycznia 2022 roku egzaminy są przeprowadzane tylko w formie online.

Istnieją dwie ścieżki rejestracji:

Kandydat zapisuje się na egzamin kontaktując się bezpośrednio z Global Legal English i wnosząc opłatę za egzamin.

W kolejnych mailach zostanie poinformowany o krokach w celu aktywacji konta na platformie Synap.

opłaty

Płatności należy dokonać bezpośrednio do Global Legal English
(sesja indywidualna – Legal English Centre w Poznaniu nie pośredniczy w niej)

  • Foundation –  £210
  • Higher – £235
  • Advanced – £275

terminy

W tym trybie kandydat może przystąpić do egzaminu w przedziale czasowym wyznaczonym przez Global Legal English.

W celu rejestracji na egzamin TOLES w ramach Autoryzowanego Centrum Egzaminacyjnego, następujące informacje powinny być przesłane na adres: agnieszka.chw@wp.pl do dnia wyznaczonego przez Legal English Centre:

Imię (lub imiona, które będą na certyfikacie)
Nazwisko
Poziom egzaminu
Termin sesji
Adres mail
Telefon kontaktowy (opcjonalnie)
Adres do przesłania certyfikatu

Z chwilą przesłania powyższych danych Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia egzaminu TOLES. Kandydatowi przysługuje prawo do wglądu i dokonania zmian w danych osobowych.

Przesłanie danych do rejestracji na egzamin TOLES jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem przeprowadzania egzaminu.

opłaty

Sesja w ramach Centrum Legal English Centre w Poznaniu
(opłata może ulec zmianie w zależności od kursu funta)

  • Foundation – 750 zł
  • Higher – 780 zł
  • Advanced – 880 zł

terminy

Daty egzaminów dla Autoryzowanych Centrów są wyznaczane przez Global Legal English. Na rok 2024 są to:

 

Data egzaminu  Data rejestracji
25 stycznia 5 stycznia
21 marca 1 marca
23 maja 3 maja
27 czerwiec 7 czerwiec
22 sierpnia 2 sierpnia
21 listopada 1 listopada

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych jest Legal English Centre Agnieszka Chojecka z siedzibą w Poznaniu 60-839, ul. Dąbrowskiego 20/22a/5, mail: legal.english.centre@gmail.com.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi rejestracji kandydata na egzamin TOLES przez Legal English Centre, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO.

Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych.

Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, nr NIP, nr Regon, nr PESEL, adresy email.

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji na egzamin, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie tej usługi.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych obowiązków i czynności, jak np. Global Legal English, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub podmiotom wspierającym nas w zakresie obsługi prawnej, czy rachunkowo-księgowej.

6. Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Państwo nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i czas niezbędny do dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z umowy, a także przez okres wymagany przepisami prawa, szczególnie w zakresie prawa podatkowego.